รายละเอียดผลงานต่างๆ ที่ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ดำเนินการนอกเหนือจากการสอน

Go down

รายละเอียดผลงานต่างๆ ที่ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ดำเนินการนอกเหนือจากการสอน

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jan 27, 2011 1:32 pm

- อภิชาติ สนธิสมบัติ ประภาส พัฒนอมร และชิโนทัย พรหมหิตาทร (2543), โครงการ “การแก้ปัญหาและกำหนดมาตรฐานการย้อมผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2543-30 กันยายน 2543)
- อภิชาติ สนธิสมบัติ ประภาส พัฒนอมร และชิโนทัย พรหมหิตาทร (2544), โครงการ “การฝึกอบรมเรื่องการพิมพ์สิ่งทอด้วยซิลค์สกรีน และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท เอเชียอีโค่ทัช จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544-30 มิถุนายน 2544)
- อภิชาติ สนธิสมบัติ และชิโนทัย พรหมหิตาทร (2547), โครงการ “การแก้ไขปัญหาในโรงย้อม และห้องทดลองของบริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547-31 กรกฎาคม 2547)
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2547), โครงการ “การแก้ไขปัญหาโรงย้อมของบริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2546-กุมภาพันธ์ 2547)
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2548), โครงการ “การจัดทำชุดฝึกพนักงานแบบอิงเกณฑ์ (Competency Based Skill Training; CBST) พนักงานทอพรมด้วยมือ ของบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2548 -31 ตุลาคม 2548)
- อภิชาติ สนธิสมบัติ และ ธำรงค์ รักษาบุญ (2549), โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ ของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก๋ำปอ (คณะบุคคล) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548-30 เมษายน 2549)
- Sonthisombat, A. and Speakman, P.T., (2004) "Silk: Queen of Fibres - The Concise Story", Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Phathumtani.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2542), เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 1, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
ปทุมธานี.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2542), เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการย้อมสีสิ่งทอขั้นสูงเรื่องการย้อมสีแบบต่อเนื่องสำหรับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และเซลลูโลส, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2553), เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2547), วีดีโอซีดี เรื่อง "นาโนเทคโนโลยีสำหรับงานสิ่งทอ", ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 1 แผ่น (59 นาที). และ อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการประชุมประจำปี สวทช . เรื่อง “ นาโนเทคโนโลยี ความท้าทายของประเทศไทย ” หัวข้อเรื่อง “ นาโนเทคโนโลยีในงานด้านสิ่งทอ และงานที่เกี่ยวข้อง ”
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2548), เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ (2549), คู่มือนักย้อมสี: ข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาเคมีสิ่งทอควรรู้, พิมพ์ครั้งที่ 3, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- รางวัล BEST iTAP PARTNERSHIP AWARD จากโครงการ iTAP (Industrial Technology Assistance Program) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550
- อภิชาติ สนธิสมบัติ สมนึก สังข์หนู สิงโต สกุลเขมฤทัย ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ และชิโนทัย พรหมหิตาทร (2551), โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา Technical Textiles ประจำปี 2550 เรื่อง “การผลิตอนุภาคนาโนเซริซิน และไฟโบรอิน เพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งบนเสื้อผ้ากีฬา” ทุนสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551)
- พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ (2552), “การใช้สารพอลิแคทอิออนิกดัดแปรพฤติกรรมการย้อมสีไดเร็กท์บนผ้าฝ้าย (The Use of Polycationic Agent to Modify the Dyeing Behaviour of Direct Dyes on Cotton Fabrics).” วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- จำลอง สาลิกานนท์, (2552), “การปรับปรุงกระบวนการตกแต่งกันยับผ้าฝ้ายด้วยสาร 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic Acid และไคโตรซาน (Improvement of Durable Press Finish Process on Cotton Fabric with 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic Acid and Chitosan).” วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในงาน Seoul International Invention Fair 2009 (SIIF 2009) หัวข้อเรื่อง "A Utilization of Sericin and Fibroin Micro/Nanoparticles Finished on Single Jersey 100% Polyester Fibers Sportswear Shirts"
- อภิชาติ สนธิสมบัติ ประภาส พัฒนอมร และปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ (2553), โครงการ “การแก้ไขปัญหา และลดระยะเวลาในการย้อมตัวอย่างพรม (SO) ในโรงย้อม ของบริษัทคาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552-30 มิถุนายน 2553)แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Fri Jan 28, 2011 9:46 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 109
Join date : 27/01/2010
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ดูข้อมูลส่วนตัว http://ttcexpert.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายละเอียดผลงานต่างๆ ที่ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ดำเนินการนอกเหนือจากการสอน

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jan 27, 2011 1:39 pm

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Korea Invention Promotion Association ในงาน Seoul International Invention Fair 2009 (SIIF 2009) ในหัวข้อเรื่อง "A Utilization of Sericin and Fibroin Micro/Nanoparticles Finished on Single Jersey 100% Polyester Fibers Sportswear Shirts"
2. รางวัล BEST iTAP PARTNERSHIP AWARD จากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550
3. รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
4. รับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ จากกองทัพบก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2543
5. รางวัลเหรียญเงิน "นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2542" จากโครงการเสื้อเกราะกันกระสุน จากเส้นใยไหมไทย 100%
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 109
Join date : 27/01/2010
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ดูข้อมูลส่วนตัว http://ttcexpert.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ